Welkom bij Milieuvrienden Duiven

De Stichting Milieuvrienden Duiven zetten zich in voor het behouden en verbeteren van de natuur en de landschappelijke en natuurhistorische waarden. De flora en fauna, en de kwaliteit van het milieu waaronder de bodem, lucht en water en de gezondheid van mensen en een goede ruimtelijke ordening zijn onze speerpunten. Wij zijn geen actie groep tegen, maar een behartiger voor het behoud en de kwaliteit van leefbaarheid en voor een duurzaam behoud van het natuur en landschap in onze mooie Liemers. Wij zijn sinds 1989 een kerngroep van Milieudefensie en tevens aangesloten bij de Gelderse Natuur en Milieufederatie.

Natuur, landschap en ruimtelijke ordening

Natuur is een belangrijkonderdeel van ons welzijn. Hieronder vallen de inrichting van het buitengebied, flora en fauna, natuur in de gemeente, zoals groenbeleid, behoud van karakteristieke landschappen en de inrichting van de bebouwde kom.

Milieu, energie en veiligheid

Hoe gaan we om met onze omgeving? Afval, milieu(vergunningen), chemie, bult van Putman, opslag van chemische stoffen, schaliegas Duurzaamheid, energiegebruik en opwekking

Gezondheid

Effecten op de leefbaarheid door fijnstof, straling en licht, geluid Ons voedsel: Weet wat je eet Geniet van de omgeving: recreatie

Vervoer en bedrijven

Doortrekking A15, archief Betuweroute, Openbaar vervoer Bedrijventerreinen: inrichting, vergunningen, risico's Verkeer en vervoersplannen